Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodářský zeměpis

7. 1. 2010

Státy Jižní Ameriky

 

Brazílie

-         federativní republika – 26 států a distrikt hl. m. Brasília (1 673 000 obyv.)

-         počet obyvatel – 188 milionů; hustota zalidnění – 20,5 obyv. na km2

-         úřední jazyk – portugalština; měna – brazilský real

- přes ½ území zabírají tropické pralesy (produkují ½ kyslíku planety)

Nerostné zdroje – železné a manganové rudy, bauxit, neželezné a vzácné kovy a soli

Složení obyvatelstva – přes 55 % potomci přistěhovalců evropského původu, necelých 35 % míšenci a 10 % černoši

-         1/3 obyvatel žije pod hranicí chudoby, 15 % dospělých neumí číst a psát

- objemem hospodářského potenciálu zaujímá Brazílie 2. místo na světě mezi rozvojovými zeměmi (hned za Čínou, která má 7krát více obyvatel), rozvoj země je však komplikován ohromným zadlužením (přes 237 mld. USD)

Průmysl:

Strojírenství – výroba dopravních prostředků a elektrotechniky

Hutnictví – využití bohatých zdrojů železné rudy k výrobě oceli (1. místo v těžbě železa na světě)

Potravinářství – cukrovarnictví a zpracování masa

Energetický průmysl – 90 % všech elektráren tvoří vodní elektrárny (hydroelektrárny) – největší z nich je Itaipú na řece Paraná

Zemědělství – zaostalé, obdělávaná půda tvoří 5 % území

-         významná je produkce kávy, banánů, cukrové třtiny, kakaových bobů

-         podstatnou roli hraje také chov dobytka

 

Mexiko

-         federativní republika – 31 států a distrikt hl. m. Mexiko – City (9 816 000 obyv.)

-         počet obyvatel - 107,5 mil.; hustota zalidnění – 50 obyv. na km2

-         úřední jazyk – španělština; měna – mexické peso

- povrch Mexika je hornatý

Nerostné zdroje – Mexiko zaujímá první místo na světě v produkci stříbra, podstatnou roli hraje také těžba zinku, olova a mědi

- Mexiko má bohatá ložiska ropy a zemního plynu (Mexický záliv)

Obyvatelstvo – jeho rozhodující složkou jsou míšenci

-         problémem je rozsáhlá migrace (zejména do USA)

-         až 1/5 práceschopných obyvatel nemá zaměstnání

Průmysl:

Strojírenství – převládá výroba dopravních prostředků a spotřební elektroniky

Chemický průmysl – zpracování síry a ropy

Zemědělství – roste dovoz potravin, významných vývozním artiklem je bavlna

- Mexiko je monopolním producentem agáve, ze kterého se vyrábí pálenka tequilla

- v živočišné výrobě je významný chov skotu

 

Argentina

-         federativní republika – 22 provincií, 1 teritorium (Ohňová země) a federální distrikt hl. m. Buenos Aires (2 961 000 obyv.)

-         počet obyvatel -  necelých 40 mil.; hustota zalidnění – 13 obyv. na km2

-         úřední jazyk – španělština; měna – argentinské peso

- západní část země tvoří Andy a nachází se v nich také nejvyšší hora Jižní Ameriky – Aconcaqua (6959 m. n. m.)

Obyvatelstvo – většinu populace tvoří potomci bělošských přistěhovalců, 89 % populace žije ve městech

- Argentina je významným dodavatelem zemědělských a potravinářských produktů

Průmysl:

Zpracovatelský průmysl – nejdůležitějším odvětvím je potravinářství – zpracování masa, výroba mouky, cukru a rostlinných olejů

Strojírenský průmysl – výroba zemědělských strojů a dopravních prostředků

Zemědělství – relativně vyspělé

- hlavní je živočišná výroba – chov skotu na maso a chov ovcí

 

Chile

-         republika – člení se na 13 oblastí; hl. m. Santiago de Chile (4 628 000 obyv.)

-         počet obyvatel – 16 milionů; hustota zalidnění – 21 obyv. na km2

-         úřední jazyk – španělština; měna – chilské peso

Nerostné zdroje – ložiska mědi a vzácných kovů (molybden, vanad), síry, ledku a soli

Obyvatelstvo – většinu tvoří potomci evropských emigrantů a míšenci

- v HDP je Chile první v Jižní Americe

Průmysl:

        převládá zpracovatelský (zejména textilní)

        těžební průmysl se opírá o ložiska měděných rud (největší na světě) – její produkce pokryje 40 % světové spotřeby

Zemědělství:

-         těžiště v rostlinné výrobě – obilniny, subtropické a teplomilné ovoce a vinná réva

-         intenzivní chov skotu, ovcí a rybolov

Kanada

 

- je fakticky nezávislý stát o rozloze téměř 10 mil. km2

- je členem britského společenství (Commonwealthu) a formální hlavou státu je britský panovník

- administrativně se dělí na 10 provincií a 3 teritoria

- hlavním městem je Ottawa

- patří mezi ekonomicky nejvyspělejší země s tržní ekonomikou

- rozlohou území se řadí na druhé místo na světě

- většina území je nejméně půl roku pod sněhem

- podnebí omezuje využití přírodních zdrojů; podnebí negativně postihuje zemědělství, těžbu dřeva a minerálů, představuje také omezení pro dopravu

Přírodní zdroje

- bohaté a různorodé – světový význam mají zásoby neželezných rud a vzácných kovů

- světově významné jsou také zdroje draselných solí

- v zásobách dřeva zaujímá Kanada 2. místo na světě

- zemědělsky lze využít 1/10 území (60% z toho tvoří obdělávaná půda)

Obyvatelstvo

- počet obyv. činí 33 milionů; hustota zalidnění – 3 obyv./km2

- počet obyvatel roste díky migraci (1/4 obyvatel se narodila mimo Kanadu) – zejména z Dálného východu a jižní Asie

etnické skupiny – Anglokanaďané (59%), Frankokanaďané (23% většina v provincii Ontario); roste podíl Číňanů (3,5%) a ostatních Asijců, 2% připadají na Inuity a indiány

- rozmístění obyvatelstva ja krajně nerovnoměrné (80% obyv. žije ve městech)

Hospodářství

- rozvinutý průmysl, technicky vybavené zemědělství

- 75% obyv. pracuje ve službách; 21% v průmyslu; 4% v zemědělství

- 1. místo ve světě v produkci uranu a zinku, Kanda je světově významným vývozcem obilovin (pšenice, ječmen, kukuřice), masa a mléčných výrobků

3 ekonomicky významné oblasti (zabírají 11% území, je v nich soustředěno 94% průmyslové výroby a prakticky veškeré zemědělství):

1) pás kolem Velkých jezer, řeky sv. Vavřince a atlantského pobřeží na JV (3% území, 60% obyv. a 70% průmyslu)

- města Montreal a Toronto – strojírenství, petrochemie, spotřební průmysl

- Windsor – automobily

2) jižní část tzv. Středního (prérijního) západu – provincie Manitoba, Saskatchewan, Alberta (město Edmonton) – obilnářství a těžební průmysl

3) oblast kolem jižní hranice Britské Columbie – dřevozpracující a papírenský průmysl; výroba hliníku, strojírenský průmysl a petrochemie

 

- nevýhodou Kanady je značná závislost na zahraničním kapitálu (USA a nově také Japonsko - zároveň jsou obě země rozhodují obchodní partneři Kanady)

- polovinu vývozu Kanady tvoří suroviny, polotovary a zemědělské produkty

 

Latinská Amerika

 

Termín Latinská Amerika označuje oblast od jižních hranic USA na severu po Ohňovou zemi na jihu; latinská – původně kolonizována „latinskými“, tj. románskými národy – tedy Španěly a Portugalci

- žije v ní necelých 600 milionů lidí

- samostatné státy zde vznikaly od počátku 19. století

- od ostatních oblastí rozvojového světa se odlišuje vyšší úrovní hospodářství (služby 60 % podíl na HDP, průmysl 27 %, zbytek připadá na zemědělství)

- v hospodářství jednotlivých států jsou zastoupeny v různé míře rysy zaostalosti se znaky typickými pro rozvinuté tržní ekonomiky

- téměř polovinu rozlohy vyplňují hory – pásmo Kordiller zasahuje ze severu a do Jižní Ameriky pokračuje pod názvem Andy, asi 1/10 rozlohy Latinské Ameriky se hodí k efektivnímu zemědělskému využití; soustřeďuje se zde čtvrtina lesních ploch světa

- vulkanismus a zemětřesení jsou stálým nebezpečím a hospodářským problémem

Bohaté zásoby nerostných zdrojů

-         zásoby měděných rud – Chile, Peru, Mexiko, Kolumbie

-         zdroje bauxitu v prostoru od ostrovů v Karibském moři až po východní Brazílii

-         Brazilská vysočina – naleziště vzácných kovů (berylium) a drahokamů

-         kvalitní železné rudy se těží v Brazílii, Venezuele, Chile a Peru

-         ložiska síry – v Andách a Kordillerách

-         zdroje ropy a zemního plynu – zejména Mexiko, Venezuela, Trinidad a Kolumbie

-         relativně omezené zásoby uhlí

Obyvatelstvo – téměř polovina obyvatel Lat. Ameriky žije v bídě

- přes polovinu obyvatel tvoří míšenci (mestici, mulati, zambové), asi 1/3 obyv. je bělošského původu

- rozložení obyv. je velmi nerovnoměrné – na 5 % území žije téměř ½ populace

- Latinská Amerika má největší podíl městského osídlení v rozvojových zemích (kolem 80 %)

 

Hospodářství

- strukturou hospodářství se blíží Latinská Amerika rozvinutým tržním ekonomikám – jeho modernizace je však spojena s rostoucím zadlužením (největším v rámci rozvojových zemí)

Průmysl – poměrně rychlý rozvoj

- nejvýznamnější je zpracovatelský průmysl – 70 % zpracovatel. prům. Latinské Ameriky je soustředěno v pěti státech – Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile a Venezuela

hutnictví – využití bohatých zdrojů rud, problémem je nedostatek koksovatelného uhlí

strojírenství – vedoucím odvětvím je výroba automobilů (přes 6 milionů kusů ročně, zejména Brazílie a Mexiko), rozvíjí se výroba také výroba letadel, spotřební elektroniky a stavba lodí

chemický průmysl – petrochemie, rozmístění souvisí s těžbou ropy; výroba stavebních hmot (především cementu)

textilní průmysl – zpracovává zpravidla domácí suroviny, je zastoupen ve všech zemích

těžební průmysl – má v regionu okrajové postavení, v řadě zemí však tvoří významnou položku exportu (Peru, Chile)

- ložiska neželezných kovů, bauxitu, železných a manganových rud

- Latinská Amerika je světově důležitou oblastí železné rudy – vedoucí postavení těžbě i exportu zaujímají Brazílie a Venezuela

- v bauxitu vedou Brazílie a Jamajka

- nejvýznamnějším producentem mědi zůstává Chile (největší důl na světě – otevřená jáma hluboká 400 m)

- Mexiko a Peru jsou také světově významní dodavatelé stříbra

Zemědělství

- produkce zaostává za růstem populace, nutno dovážet potraviny

- těžiště zemědělství zůstává v rostlinné výrobě – nejdůležitějšími plodinami jsou zrniny, vedoucí postavení zaujímá kukuřice (největší výnosy mají Brazílie, Mexiko a Argentina, dále pšenice (Argentina), rozšiřuje se pěstování rýže

- ve sklizni cukrové třtiny drží Latinská Amerika 1. místo na světě – hlavní pěstitelé Brazílie, Mexiko, Kuba a Kolumbie

- významnou plodinou této oblasti je také bavlník (Brazílie, Mexiko, Argentina)

- pěstuje se ovoce všech přírodních pásem – sklízí se tu nejvíce banánů na světě, Latinská Amerika je hlavní výrobní a produkční oblastí kávy

živočišná výroba – krmivovou základnu tvoří většinou neudržované pastviny, největší stádo skotu má Brazílie

- v chovu ovcí a produkci vlny dominuje Argentina, v chovu prasat má dominující postavení Brazílie

- polovinu rozlohy regionu zabírají lesy, jen asi 1/3 lesních ploch se dá hospodářsky využít

 

 

Doprava

- dopravní infrastruktura je nedostačující, přírodní podmínky jsou překážkou výstavby moderních dopravních cest

- hospodářský a strategický význam si udržuje Panamský průplav

- největší soustavu vodních cest představuje Amazonka, objemem dopravy je však důležitější laplatská říční soustava (její osu tvoří Paraná)

- ve většině zemí dominuje silniční doprava, kvalitních silnic ale není mnoho

- význam železniční dopravy klesá

Asie

 

-největší světadíl o rozloze 44 milionů km2

-žije tu přes 60 % obyvatel světa

nejvyšší hora Asie i světa – Mount Everest 8848 m.n.m.

nejdelší a nejvodnatější řeka – Chang Jiang (Jang – c‘-ťiang)

největší jezera – Kaspické moře (zároveň největší jezero světa), Bajkal

Obyvatelstvo – v Asii žijí zhruba 4 miliardy obyvatel, jedná se tak o nejlidnatější světadíl s velmi nerovnoměrným osídlením

- ve většině zemí hraje v životě obyvatel významnou roli náboženství – islám, buddhismus, hinduismus, šintoismus atd.

Hospodářství

- výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy souvisí s rozlohou států a jejich ekonomickou vyspělostí

- dle úhrnného HDP je v čele Japonsko, následované Čínou, Indií a Jižní Koreou

- v přepočtu na jednoho obyvatele vykazují nejvyšší HDP Japonsko, Singapur, Izrael a Jižní Korea

- nejméně rozvinuté země jsou dle OSN - Maledivy, Bhútán, Laos, Kambodža a Barma

Zemědělská výroba – kromě Mongolska převažuje v asijských státech rostlinná výroba

-         hlavní potravinou je rýže (90 % světové produkce)

-         jižní a JV Asie se proslavila vývozem koření

Živočišná výroba – má jiné zaměření než v Evropě, zvířata jsou zde chována zejména k tahu a polním pracím (velkou roli hrají krmivová základna, tradice a náboženství – v muslimských zemích se nechovají prasata, velká stáda dobytka v Indii nemají využití)

-         ve státech východní a JV Asie má velký význam rybolov

Doprava – má široké spektrum od velbloudích karavan až po moderní letecké spoje

-         pro ostrovní státy má klíčový význam námořní doprava

-         mezi hlavní asijské přístavy patří Singapur, Kóbe, Nagoja, Jokohama či Ósaka

 

Centrální a východní Asie

- má rozlohu téměř 12 km2,  počet obyvatel činí 1,5 miliardy

- dělí se na 6 politických jednotek: Čína, Taiwan, Japonsko, Jižní Korea, KLDR, Mongolsko

 

Japonsko

-         konstituční monarchie (císařství) – člení se na 47 prefektur

-         hl. m. Tokio (8 mil. obyv.)

-         počet obyvatel - 127,5 mil.; hustota zalidnění – 339 obyv. na km2

-         úřední jazyk – japonština, měna - jen

- Japonsko se skládá z čtyř hlavních (Honšú, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó) a dalších 4000 malých ostrovů

- přes ¾ území tvoří hory, je zde také výrazná seizmicita (zhruba 7000 citelných otřesů ročně)

- lesy zaujímají zhruba 70 % území, i přesto se musí dřevo dovážet

Obyvatelstvo – populace Japonska stárne podobně jako v ostatních vyspělých zemích; zhruba 80 % obyvatel žije ve městech

Hospodářství – hospodářství Japonska reprezentují obrovské koncerny (např. Mitsubishi)

- 45 % hodnoty průmyslové výroby připadá na strojírenský komplex

- Japonsko exceluje v loďařství, v automobilovém, elektrotechnickém a elektronickém průmyslu – výroba průmyslových robotů

chemický průmysl – produkce vláken, plastů a kaučuků

Zemědělství – Japonsko je soběstačné v produkci rýže, musí však dovážet krmiva a technické plodiny; podstatnou roli hraje rybolov

Doprava – dominuje automobilová doprava; Japonsko má druhé největší loďstvo na světě

 

Čína

-         republika (komunistická) – dělí se na 23 provincií, 5 autonomních oblastí a 4 magistráty

-         hl. m. Peking (téměř 7 mil. obyv.)

-         počet obyvatel – 1 miliarda 300 mil.; hustota zalidnění – 130 obyv. na km2

-         úřední jazyk – čínština, měna – yuan

- Čína má bohaté surovinové zdroje – uhlí, ropa, rudy a jiné nerosty

Obyvatelstvo – v Číně žije 1/5 lidstva, přes 55 národů a národností

- Čína se snaží omezit porodnost („politika jednoho dítěte“)

Hospodářství - Čína je průmyslově zemědělskou zemí s rysy moderní ekonomiky

- rozvoj vlastního kosmického programu, jaderného a elektronického průmyslu

- Čína těží nejvíce uhlí na světě a je na druhém místě v produkci elektřiny (za USA) – i přes tuto skutečnost nemá skoro polovina vesnic elektřinu (v Číně se nachází pravděpodobně největší hydroelektrárna na světě – přehrada „Tři soutěsky“ na řece Chang Jiang)

Strojírenství – závody jsou většinou špatně vybaveny, proto se stroje dovážejí

- v Číně se vyrábí nejvíce jízdních kol na světě

textilní průmysl – zaměstnává přes milion lidí (problémem je nízká kvalita výrobků)

- zpracovává především hedvábí a bavlnu

Zemědělství – Čína má omezené půdní zdroje, ½ orné půdy se zavlažuje

Rostlinná výroba – dominuje obilnářství, Čína je největším producentem rýže a pšenice na světě; významné jsou i kukuřice a proso

- z technických plodin se pěstují bavlna a sója, Čína sklízí nejvíce tabáku na světě a v produkci čaje drží druhé místo (za Indií)

Živočišná výroba – Čína chová absolutně nejvíce prasat a drůbeže a loví nejvíce ryb na světě

 

Korejská republika (Jižní Korea)

-         republika – tvoří ji 9 provincií a 7 statutárních měst

-         hl. m. Soul (přes 10 mil. obyv.)

-         počet obyvatel – necelých 49 mil.; hustota zalidnění – 470 obyv. na km2

-         úřední jazyk – korejština, měna – jihokorejský won

- relativně vyspělá průmyslová země

Průmysl – strojírenství (stavba lodí), elektronický, chemický a spotřebitelský průmysl, hutnictví

Zemědělství – pěstování rýže, chov bource morušového, rybolov

 

KLDR (Korejská lidově demokratická republika)

-         republika (komunistická) – člení se na 9 provincií a 3 statutární města

-         hl. m. Pchjong-jang (téměř 2,5 mil. obyv.)

-         počet obyvatel – 23 mil.; hustota zalidnění – 176 obyv. na km2

-         úřední jazyk – korejština, měna – severokorejský won

- průmyslově zemědělská země s centrálně řízeným hospodářstvím

Průmysl – hutnictví železa a neželezných kovů (olovo, zinek, měď); strojírenství

 

 

Mongolsko

-         republika – má 21 provincií a distrikt hl. m. - Ulánbátar (téměř 700 tisíc obyv.)

-         počet obyvatel – necelé 3 mil.; hustota zalidnění – 1,5 obyv. na km2

-         úřední jazyk – mongolština, měna – tugrik

- zemědělsko-průmyslový stát

Průmysl – těžba rud neželezných kovů (měď, molybden); zemědělství – kočovný chov ovcí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

šikovná

(Mandy, 13. 3. 2010 18:34)

Teda jsi šikovná holka a hlavně moc často se nevidí že by někdo uveřejňoval své poznámky,seminárky a referáty na net,aby pomohl ostatním........